pp5ca137d0_1b.jpg
pp600b11c3.png
pp5533b116.gif
pp81b936ef.png
pp5533b116.gif
pp1b43aea6.png
pp5533b116.gif
pp33815513.png
pp5533b116.gif
pp850ef0e9.png
pp5533b116.gif
ppf50fa10f.png
pp5533b116.gif
ppbb9df47a.png
pp5533b116.gif
pp9ac43dad.png
pp5533b116.gif
ppb3c40c9f.png
pp3ef6c049.png
pp9dbbd379.png
ppab193497.png
pp1e8d284c.png
pp1e943e3f.png
pp44420bc8.png
ppac3134e0.gif
pp07b08362.png
ie7.gif
pp07cf83ad.png
ppceaaf538.png
pp623ea60d.png
ppf6d763de.png
pp5533b116.gif
pp265d82b4.png
pp5533b116.gif
ppec0a78be.png
pp5533b116.gif
pp040ab420.png
pp5533b116.gif
pp93f029b9.png
pp5533b116.gif
ppee0807ae.png
pp5533b116.gif
ppa48fd8de.png
pp5533b116.gif
pp248c6dd8.png
pp5533b116.gif
pp04f6af28.png
pp5533b116.gif
pp1c712985_1b.jpg
pp127b2b54.png
pp3ee6294e_1b.jpg
ppaaa23d1e.png
pp01b9f76d_1b.jpg
pp68bd9184.png
ppd5e5484f.png
pp8242d456.png
ppf094c81e_1b.jpg
pp52317e6d.png
pp360bb6b1_1b.jpg
pp86bcba5c.png
pp39614262.png
pp1e2fe6f7.png
Venerable Xing Zhen
1975              ------   Graduate at Phor Tay HighSchool (Penang, Malaysia)
2000 - 2003  ------   Studied Mahayana Buddhism  at Yuen Heng Shi  (Taiwan)
2001              ------   Took ordination under Venerable ing Yi and Ven Jing Zhu (Jing Hua Monastery)
2004              - -----   Higher Ordination at Miao Fa Chan Shi (Taiwan)
2007 – 2014 ------   Service at Kulai Buddhist  Association (Johor) as Sunday School Teacher for Adults
  
ppaf4b59e8.png
Next...
pp5533b116.gif
pp5cf6c462.png